Branchegroep voor precisieslijpen

Dutch Heavy Machining Association

Disclaimer

De Nederlandse Precisie Slijpbedrijven (NPS) acht het van belang dat haar activiteiten en van de bij haar aangesloten ondernemingen steeds in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Dit betreft met name het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. De NPS is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten ge-schieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. De NPS onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun heeft van de NPS.

Binnen de NPS en de bij de NPS aangesloten ondernemingen worden derhalve geen onder-werpen besproken, geen besluiten genomen, geen afspraken gemaakt of informatie uitgewis-seld (schriftelijk of mondeling) met een mededingingsbeperkend karakter.

Bijvoorbeeld niet over:

• prijzen;
• productie, marketing en distributie;
• kosten;
• aanbestedingen;
• individuele aanbiedingen voor leveringen van producten in het kader van aanbestedingen
• procedures of standpunten van individuele bedrijven ten aanzien van aanbestedingen;
• aanbestedingsreglementen en individuele klanten of leveranciers.